Специализиран манипулатор за обслужване на хоризонтални леярски машини с топла и студена камера | Инвеститор: Bulgarisch - Deutsche Gesellschaft SPESIMA GmbH
 

Задача


Разработка на специализиран манипулатор за обслужване на хоризонтални леярски машини.


Решение
 Манипулаторът е разработен на модулен принцип, позволяващ компановането на образци с различен брой степени на свобода и дължини на рамената. Оригиналната структура на манипулатора, състояща се от две кинематично свързани звена, задвижвани от сервоуправляема мотор-редукторна група, дава възможност да се реализира транслационно движение с висока скорост, голяма дължина на траекторията и спиране в произволен брой точки.

Възможността към основната структура да се присъединяват различни локални движения и захващащи устройства го правят приложим за голям спектър от дейности характерни за производството на детайли чрез леене под налягане.
Глобалното ротационно движение в основата на манипулатора увеличава работното пространство и позволява работа с допълнителни периферни системи извън зоната на основното оборудване. Например:
  • Изваждане на комплект детайли от многогнездов инструмент;
  • Контрол на детайлите;
  • Охлаждане;
  • Транспорт;
  • Отделяне на дефектните детайли.
Необходимото пространство за разполагане на манипулатора е значително по-малко в сравнение с други образци от съответния клас товароносимост или работна зона.

Модулната структура на този манипулатор позволява бързо и лесно сервизно обслужване или промяна на компановката в зависимост от конкретната задача. Това обстоятелство е от изключително значение за намаляване загубите от престой, предвид натовареният режим на работа на основното оборудване.
Всички произведени образци преди въвеждане в експлоатация преминават функционални изпитания според действащите технически нормативи. Като по-важни могат да се посочат изпитанията за:
  • Точност на позициониране;
  • Повтаряемост при позициониране;
  • Температурни изпитания и др.