Специализирана манипулационна система за обслужване на основно технологично оборудване за производство на алуминиеви профили | Инвеститор: Стилмет АД
 

Задача


Повишаване на производителността на основно технологично оборудване за производство на алуминиеви профили.


Предизвикателства

Съществуваща ситуация
Производственият комплекс се състои от преса-екструдер и газова тунелна пещ с транспортьор. Изваждането от пещта и транспортирането на нагретите заготовки до екструдера се извършва от механично устройство, състоящо се от захват и наклонен улей.

Експлоатационни условия
Технологичният комплекс е предназначен за работа с малки по обем, но често сменящи се поръчки.

Проблеми
  • Удължено време за изваждане на заготовката от пещта - температурни загуби;
  • Ориентацията на заготовката при излизане от пещта зависи от нейната дължина;
  • Транспортирането се извършва гравитачно по наклонен улей;
  • Неустановено време за транспортиране поради често заклинване на заготовката в улея;
  • Повишени температурни загуби, влияещи върху процеса на екструдиране, като в отделни случаи се налага повторно връщане на заготовката в пещта. Това води до загуби от престой на основното оборудване и допълнителни разходи за повторно загряване.

Решение

Разработена от нас манипулационна система е автономно съоръжение, състоящо се от два синхронно работещи манипулатора.
    

      


Резултати

Технологични предимства
  • Намаляване на времето за изваждане от пещта;
  • Манипулаторите работят с всички размери заготовки без необходимост от пренастройване;
  • Възможност за гъвкав работен цикъл с междинна точка за изчакване и повикване от оператора ако се наложи допълнително техническо обслужване;
  • Съвместяване на всички спомагателни времена с времето за екструдиране.
Икономически ефект

След внедряване на разработената от нас манипулационна система, производителността на основното технологично оборудване се доближи до 100% от производствения си капацитет, при намаляване на енергийните разходи с повече от 10%.

Разработеното от нас автоматизационно решение постигна допълнителен икономически ефект от това, че не се наложи преустройство на основното технологично оборудване, което би довело до загуби от производствени престои и необходимост от допълнителни инвестиции.