Промишлен цветен печат върху коркови тапи | Инвеститор: Stanimirov Cork Industry LDA Portugal
 
   
 

Задача

Разработка на технология и машина за промишлен цветен печат върху коркови тапи.


Предизвикателства

Правени са опити за създаване на такава технология, но без резултат. Защо?

За да насочим в правилна посока работата си, най-напред трябваше да изясним следните теми:
 • Какви са възможностите на съществуващите полиграфични технологии за нанасяне на качествено многоцветно изображение върху цилиндрична повърхнина?
 • Какви са специфичните физико-механични качества на тапите от натурален корк?
 • Какъв тип печат е най-подходящ от полиграфична гледна точка?

Съществуващи технологии до момента

Общите технически принципи, характеризиращи съществуващото оборудване за нанасяне на многоцветно изображение върху цилиндрична повърхност до този момент можеха да се обобщят по следните признаци:
 • Нанасянето на отделните цветове се извършва последователно на отделни цветови станции;
 • Необходимост от поддържане на точна ъглова ориентация на обекта на печат, спрямо печатащите елементи за всеки основен цвят;
 • Осигуряване на ротационно движение с достатъчна кинематична точност при отъркалването на обекта на печат в печатащия елемент.
Изисквания към обекта на печат при съществуващото ниво на технологии

 
Обобщените изисквания към обекта на печат са:
 • обектът да има гладка, чиста, светла и геометрично точна цилиндрична повърхнина;
 • обектът да има необходимата дименсионна стабилност, позволяваща многократно силово въздействие върху него, без да се предизвика трайна деформация на неговата структура.

Какви са специфичните физико-механични качества на тапите от натурален корк?
 • Различна плътност и твърдост на отделни зони от околната повърхнина;
 • Наличие на пукнатини и твърди включвания;
 • Невъзможност да се произвеждат калибрирани цилиндрични изделия от натурален корк, поради изброените по-горе причини. Характерни за тях са отклоненията от кръглост и цилиндричност;
 • Висока повърхностна запрашеност, дължаща се на микропорестата структура и използваните методи за механична обработка (шлифоване на цилиндричната повърхнина);
 • При упражняване на силово въздействие върху тях се предизвиква трайна остатъчна деформация в структурата.
Каква е причината съществуващите методи да не водят до желания резултат?

Очевидно е, че при производството на тапи от натурален корк, които е природен материал, тези структурни особености не подлежат на производствен контрол или корекция и при всеки един образец тяхното съчетание е уникално.

В това се състои основната причина известните методи и машини за многоцветен печат върху цилиндрична повърхнина да бъдат неприложими, когато става въпрос за тапи от натурален корк и коркови смеси. Такива опити са правени, но те са завършвали изключително неуспешно поради следната причина.

При силово въздействие на печатащия профил върху обекта на печат се получава неконтролирано изместване на работната позиция, следствие на предизвиканата остатъчна деформация в структурата на натуралния корк.
Технически безспорно е, че при последователното преминаване през отделните цветови станции, ъгловата кинематична грешка между обекта на печат и печатащите елементи на отделните цветове ще нараства, което прави невъзможно синтезирането на качествено многоцветно изображение.

Какъв тип печат от полиграфична гледна точка е най-подходящ?

Браншовият опит показва, че когато става въпрос за печат върху цилиндрични тапи от натурален корк и коркови смеси, практическа стойност за промишлено приложение е намерил единствено, контактният метод тип „висок печат”.
 • Изпъкналият печатащ профил минимизира контактната площ, като дава възможност при относително по-малко силово въздействие върху обекта, да се получи необходимата локална повърхността деформация за елиминиране на геометричните грешки, грапавините и зоните с различна твърдост;
 • Изпъкналият печатащ профил позволява едновременен и директен контакт на всички печатащи елементи с обекта на печат, което подобрява силовия баланс в работната позиция при тяхното насрещно разположение;
 • Отпечатаното изображение е цветово наситено и устойчиво на изтриване, поради по-дълбокото проникване на мастиления слой в микропорестата структура при натиск;
 • Голяма експлоатационна надеждност на процеса поради по-трудното замърсяване на печатащия профил. Това се дължи на засмукващия ефект на микропорестата структура при отделяне на печатащия профил;
 • Голям работен ресурс на печатащия профил, поради относително високия релеф.

Извод

Ако обобщим казаното до тук става ясно, че за да се създаде промишлена технология за реализиране на този нов продукт, трябва да се използва контактният метод тип висок печат, но така, че да не се натрупа кинематична грешка, следствие на остатъчната деформация в структурата на корка.

Как могат да се съчетаят тези противоречиви изисквания?


Решение

Това е възможно, чрез разработения от нас метод за едновременно и директно нанасяне на основните цветове върху цилиндричната повърхнина на тапи от натурален корк и коркови смеси, при синхронизирана ротация на обекта на печат и печатащите елементи на 360 градуса. Този метод е уникален в полиграфичната техника, поради което е признат за изобретение, заедно с уникалната машина, която го реализира.


                                                                            
   
 
Резултат

Изобретението е комплексно и включва три независими изобретения, които са патентовани

1. Метод за отпечатване на многоцветни изображения върху некалибрирани цилиндрични повърхности.

2. Машина за отпечатване на многоцветни изображения върху некалибрирани цилиндрични повърхности,
    включително и върху коркова тапа.

3. Коркова тапа с машинно нанесено върху нея качествено многоцветно изображение.